بازار قهوه و قاووت

بازار قاووت-قوتوی سیرجان  در خیابان بازار واقع شده است