بازار قدیم سیرجان

بازار سیرجان در مرکز شهر قرار گرفته است. وقتی وارد خیابان امام خمینی می‌شویم کمی جلوتر از بازار جدید کوثر سمت راست خیابان دو بازار را بقل هم مشاهده می‌کنیم که به بازارهای نو و کهنه در میان مردم معروف است. این دو بازار به بازارهای جنبی راه دارند مثل بازار آقا ابراهیم، کاروانسرای قدیمی سیرجان، میدان شیوه‌کشی، میدان نخودبریزی و بازار آسیابی. همه این بازارها به هم راه دارند و در هم ادغام شده‌اند. وارد بازار قدیمی سیرجان (بازار کهنه) می‌شویم، بوی دواهای عطاری‌ها به مشام می‌رسد، سقف‌های گنبدی این بازار که نور آفتاب از نورگیرهای سقف بازار به میان بازار می‌تابد، جلوه خاصی به این بازار قدیمی داده است. مغازه‌های این بازار بیشتر شامل عطاری‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها است. انتهای این بازار به بازارچه‌ای می‌خوریم که به بازار نو و میدان نخودبریزی راه دارد. در این بازار بیشتر پارچه‌فروشی و طلافروشی می‌بینیم. شکل و شمایل بازار مثل بازار کهنه است، با این تفاوت که از بوی عطاری‌ها خبری نیست و کمی هم باریک‌تر از بازار کهنه است. در انتهای بازار نو به بازارچه‌ای می‌رسیم که به انتهای بازار کهنه و بازار آقا ابراهیم وصل است، از همین بازارچه وارد بازار آقا ابراهیم می‌شویم، این بازار و بازار کهنه و نو موازی یکدیگرند. در بازار آقا ابراهیم گلیم‌های قدیمی و فرش‌های مختلف فروخته می‌شود این بازار به کاروانسرای سیرجان راه دارد.