امام زاده احمد

در باغ بیمید شمال غربی سیرجان زیارتگاهی ست که به یکی از نوادگان موسی بن جعفر(ع) نسبت داده می شه. سرو کهنسالی بر گنبد امامزاده احمد(ع) سایه افکنده که قدمتش رو بیش از هزار سال تخمین می زنن و قبل از تعمیرات سال 1293توسط سید محمود خان فاطمی سکویی با سنگ قبری بدین مضمون « النقیبُ نسابه ابو علی محمد بن ابو العباس کامل الدین » در کنار آن واقع بود که پس از وسعت و قرار گرفتن قبر در داخل حرم سنگ نیز ناپدید شد. آب مصرفی جهت استفاده زوار از پایاب هایی که از ابتدا از کنار سرو و سپس پشت حرم می گذشت تامین می شد.