خانه درویش زیدآباد

خانه حاج درویش معروف به قلعه حاج درویش از آثار تاریخی زیداباد است.
حاج درویش جد بزرگ خاندان سلطانی ، شهابی و رسولی سیرجان و از ارادتمندان رحمت علیشاه (از پیشوایان تصوف) بوده است.
حاج درویش بزرگ از نوادگان صادق خان زند برادر کریم خان زند موسسه سلسلهٔ زندیه بود، حاج درویش مالک قسمت اعظمی از شهر زید آباد ،فردی معتمد و عادل در زمان خودش بود ،به نحوی که مردم آبادی اموال خود را از نظر امنیت به ایشان میسپردند ، پس از فوت حاج درویش قسمت اعظمی از اموال به خاندان سلطانی می‌رسد ،وصیت نامهٔ حاج درویش که به عنوان اثر مکتوب قدیمی در موزهٔ اوقاف شهر سیرجان نگهداری میشود یکی از اسناد با ارزش ملی و تاریخی شهر می‌باشد ،موقوفهٔ حاج درویش که قسمت اعظمی از اراضی شهر رو در بر دارد یکی از موقوف‌های معتبر ملیست که بسیار به روز بوده ،وصیت و هدف اصلی حاج درویش بزرگ از وقف دادن اموال سر و سامان دادن و ابادانی شهر بود. خانهٔ حاج درویش با پیگیری‌های نوادگان ایشان در سال ۸۱ به عنوان اثر ملی به ثبت رسید