_

اماکن سیرجان

 

چشم اندازها

دانشگاه

صنعتی و اقتصادی

صنعتی و اقتصادی

کوه های سیرجان

حمل و نقل